Algemene Voorwaarden FitBewust

FitBewust Personal Coaching: ingeschreven bij K.v.K. te Alkmaar onder nummer: 59390743.

FitBewust is gespecialiseerd in Personal Training, Leefstijlcoaching en Voedingsbegeleiding.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie:    FitBewust Personal Coaching

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en FitBewust schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten Fitbewust aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met FitBewust voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of het deelnemen aan cursussen omtrent voeding.


Personal Trainer: Gerard Sombroek

Activiteit(en): Personal Training (PT), Small Group Training, Leefstijlcoaching, Groepslessen, Bootcamps, voedingsadvies, diverse cursussen omtrent voeding, fitness en vitaliteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die FitBewust aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij FitBewust

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het anamneseformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan FitBewust te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het anamneseformulier.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal FitBewust meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan FitBewust ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden door zowel FitBewust als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de trainingsessie gewoon in rekening gebracht worden. Als FitBewust de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden. Daarnaast zal de klant een extra gratis trainingssessie ontvangen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op FitBewust rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. FitBewust voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat FitBewust niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Deelname aan een van de activiteiten van FitBewust geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. FitBewust is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door FitBewust gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor FitBewust. FitBewust kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

FitBewust is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door FitBewust georganiseerde activiteiten. FitBewust is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge danwel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Trainer. Tevens is FitBewust niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens FitBewust aansprakelijk indien FitBewust op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient FitBewust te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding

FitBewust is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Beverwijk. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Na bevestiging van de inschrijving zal FitBewust de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. FitBewust zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is FitBewust gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan FitBewust te voldoen.

Indien FitBewust over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal FitBewust tevens alle  buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan FitBewust een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal FitBewust nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Op de diensten van FitBewust zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 6%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

FitBewust is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan FitBewust. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal FitBewust de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met FitBewust tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan FitBewust.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. FitBewust is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Trainer behoudt FitBewust het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal FitBewust een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 11. Privacy

FitBewust Personal Coaching gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. FitBewust is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft FitBewust persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan FitBewust door te geven.

FitBewust is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van FitBewust gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. FitBewust werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van FitBewust Personal Coaching te verzenden.

FitBewust verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor FitBewust om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van FitBewust hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij FitBewust). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar FitBewust gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

FitBewust Personal Coaching gebruikt de diensten van Google en Dropbox voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Deze beide bedrijven voldoen aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die FitBewust gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord. Daarnaast gebruikt FitBewust een dubbele beschermingslaag bij Dropbox waardoor er altijd een dubbele authenticatie vereist is wanneer bestanden via een internetbrowser geraadpleegd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met FitBewust via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door FitBewust voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van FitBewust. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van FitBewust.

Alle door FitBewust verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door FitBewust ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Fitbewust zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot FitBewust. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar FitBewust is gevestigd. Op alle overeenkomsten van FitBewust is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14. Overige

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van FitBewust beoordeeld en beslist.

FitBewust Personal Coaching: Personal Training voor iedereen in:

Heemskerk

Beverwijk

Personal Trainer Castricum

Gerard Sombroek

Personal trainer & Coach

Angelique de Groot
Angelique de Groot
09:12 25 May 24
Gerard is een betrokken trainer en coach met veel verstand van zowel training als voeding. Hij motiveert je om het... maximale uit jezelf te halen en is tegelijkertijd begripvol.lees verder
Jurian Stuut
Jurian Stuut
08:36 17 Apr 24
Ik heb in de periode van half januari tot en met half april bij Gerard een 12 weken programma gevolgd om af te vallen.... Ik heb de periode enorm prettig ervaren en samen hebben we het doel gehaald en ben ik al 15kg kwijt! Gerard heeft me in de periode niet alleen begeleid maar ook geleerd hoe ik dit voort kan zetten na de 12 weken. Dit is voor mij enorm waardevol geweest. Zonder Gerard had ik mijn doel niet kunnen halen en daar ben ik dan ook erg dankbaar voor.Ik kan het iedereen dan ook aanraden die graag wil afvallen om dit met Gerard te gaan doen!lees verder
Richard de Cock
Richard de Cock
15:35 15 Apr 24
Sporten deed ik al veel, maar Gerard gaf mij net het zetje extra. Kreeg goede tip en handvatten om zo te komen waar ik... nu ben.Deze lifestyle hoop ik vast te kunnen houden.Richardlees verder
Erik
Erik
11:42 20 Nov 23
Een uitstekende no-nonsense Personal Trainer.Gerard heeft mij perfect begeleid bij het behalen van de gestelde doelen.... Na een uitgebreide intake, waarin doelen, motivatie etc werden besproken gingen wij aan de slag.Hij houdt je scherp en spoort je aan het maximale eruit te halen. Zijn voorbereiding op de trainingen was altijd perfect. Gerard komt altijd zijn afspraken na en is bereid mee te denken als jezelf in de knel komt met een afgesproken dag.Al met al, super bedankt voor het intensieve traject en tot het volgende!Op zoek naar een goede en betrouwbare personal trainer, met actuele vakkennis? Zoek niet verder en begin vooral met hopen dat hij een plekje in de agenda beschikbaar heeft.lees verder
Stefan Vessies
Stefan Vessies
21:05 14 Nov 23
Gerard heeft mij perfect geholpen en begeleid tijdens mijn traject van 12 weken!Vooraf werden tijdens de intake goede... (haalbare) doelen bepaald. Hierna gingen we 2 keer per week aan de slag met personal trainen. Op basis van ons gesprek tijdens de intake is er ook een persoonlijk eetschema opgesteld. Doel hiervan was dat dit geen 'crashdieet' schema werd maar een eetschema wat vol te houden is ook na het 12 weken traject. Dit heb ik als heel prettig ervaren en dit schema gebruik ik nu nog steeds naar volle tevredenheid. Dit eetschema is dus echt een gewoonte geworden in mijn dagelijkse leven.Gerard geeft je goeie persoonlijke aandacht en legt ook vaak uit wat de achterliggende gedachte is achter oefeningen of de uitvoering hiervan. Ook als een bepaalde oefening je minder ligt zoekt hij naar een goed alternatief.De trainingen tijdens de 12 weken heb ik al zeer prettig ervaren en de doelen die we vooraf bepaald hebben, hebben we mijns inziens ook zeker gehaald na de 12 weken.Kortom ik ben zeer tevreden over het verloop van mijn 12 weken traject en ik volg ook na deze 12 weken nog steeds persoonlijke trainingen bij Gerard. Een dik verdiende 5-sterren dus!lees verder
karlijn smit
karlijn smit
11:12 13 Jul 23
Na het sportvasten , waar Gerard me goed doorheen had geholpen, was mijn vraag met welke voeding ik verder kon afvallen... en vooral ook hoe ik kon voorkomen dat ik daarna weer terug zou vallen . Want iedere keer kwamen de kilo’s die ik met pijn en moeite verloren was, er net zo hard weer aan. Gerrard heeft mij hierbij geholpen door mij een voedingsplan te geven en een gewoonteschema. Het voedingsplan gaf mij duidelijke richtlijnen over wat en hoeveel ik het beste kon eten en het gewoonteschema hielp mij om het in het dagelijks leven in te gaan passen. Het fijne was dat ik altijd , bv via de app, hulp kon vragen wanneer ik vast dreigde te lopen en Gerard mij erdoorheen coachte. Waar ik normaal gesproken teleurgesteld raakte in mezelf en opgaf , leerde ik de situatie nu anders te benaderen en ervaarde ik dat ik me eigenlijk heel makkelijk weer kon herpakken . Dit was precies wat ik nodig had en wat voor mij het verschil heeft gemaakt waar ik al jaren naar op zoek was. Ik ben niet meer bang voor m’n valkuilen maar weet wat ik kan doen en heb vertrouwen in mezelf gekregen. Gerard is er voor jou, is nuchter, deskundig en biedt kaders , grenzen en handvatten. Dit traject is echt een investering in jezelf en in je gezondheid . Ik ga vol zelfvertrouwen zelf verder en raadt iedereen die aan een gezonde levensstijl wilt werken, een traject met Gerard aan!!! Gerard, ontzettend bedankt !!!!lees verder
N Ozbilen
N Ozbilen
17:57 03 May 23
Erg blij met de personal training van Gerard. Een fijne trainer die kijkt naar wat jij nodig hebt en het uiterste uit... je probeert te halen en tegelijkertijd je grenzen respecteert! Ik ben gegaan voor een 3-maandentraject met training, personal coaching en voeding. Ik ben goed op weg geholpen, zie merkbaar resultaat en ik heb veel geleerd!lees verder
Rengin Ozbilen
Rengin Ozbilen
17:43 03 May 23
Dankzij de begeleiding van Gerard zit ik lekker in mijn vel en sta ik zelfverzekerd in de sportschool! Blij met de... resultaten en nu moet ik vooral vasthouden. Gelukkig kan ik altijd op hem terugvallen en dat geeft een steuntje in de rug. Dank je wel Gerard!!lees verder
Henk van Leeuwen
Henk van Leeuwen
17:37 03 Mar 23
Personal training bij fitbewust had ik veel eerder moeten doen.Goede trainingschema en begeleiding
Audrey Raalte
Audrey Raalte
11:11 01 Jan 23
Afgelopen jaar fijn met Gerard gewerkt. Ik zit veel beter in mijn vel en voel me sterk en gezond. Dit alles dankzij een... op maat gesneden training en voedingsprogramma. Gerard is deskundig en heeft daarnaast een respectvolle benadering. Echt een aanrader !lees verder
Lavitz \
Lavitz \
17:05 30 Nov 22
Heel leuk ben zeer tevreden met Gerard als trainer!!! Hij stelt goede haalbare doelen en doet er alles aan om deze... samen met je te halen. Een goede persoonlijke benadering tot trainen, een eerlijke, nuchtere kerel die begaan is met zijn klanten. Tot nu toe al mijn doelen behaald en mijn grote dank ook dat ik weer in mijn trouwpak paste door de training en het voortreffelijke voedselschema wat denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen! 5 sterren zijn er eigenlijk nog te weinig.lees verder
Demi Chaparro
Demi Chaparro
08:34 08 Jul 22
Buiten de handige tips, het fijne (zelfstandige) trainingschema en het positieve eindresultaat. Heb ik mijn traject ... als zeer prettig ervaren door de fijne band die ik had met Gerard. Hele vriendelijke trainer.lees verder
Tom Bok
Tom Bok
13:39 10 Jun 22
Jij moet het doen, maar Gerard helpt je daar erg goed mee. Niet dwingend, maar adviserend, prikkelend en zodanig dat je... jezelf wil uitdagen. Goede voorbereiding altijd, houd je voortgang goed bij en uit alles spreekt kennis en ervaring. Een aanrader!lees verder
Daisy Van Balen
Daisy Van Balen
20:12 17 Nov 21
Gerard is een personal trainer waar je altijd terecht kan met je vragen over voeding en training.Altijd eerlijk en... gemotiveerd om er het beste voor jou uit te halen. Persoonsgericht op maat gemaakte begeleiding ook als je pas begint en 0 ervaring hebt.Hij geeft je het gevoel ook met zo weinig ervaring dat iedereen het kan, de resultaten liegen er daarom ook niet om.lees verder
eva de jongste
eva de jongste
17:54 22 Sep 21
Gerard weet alles over sport, bewegen, voeding. Ik ben na een aantal PT lessen (samen met mijn partner) heel erg... gespierd en strak geworden. Zelfs strakker dan vóór mijn 3 zwangerschappen. Kortom, ik zou het iedereen aanbevelen!lees verder
Danica Rooijakkers
Danica Rooijakkers
10:00 18 Sep 21
Heel benaderbaar. Ik vind het toch altijd een beetje moeilijk om me kwetsbaar open te stellen vooral als het gaat over... voeding en gewicht. Gerard is daarin heel bewust, geen onvertogen woord, ten alle tijden professioneel en zeer positief. Gerard begrijpt je en werkt/ traint en begeleidt je met hart en ziel!lees verder
Carola Schoenmaker
Carola Schoenmaker
20:35 30 Jun 21
Gerard is een super fijne sportcoach! Denkt graag mee bij eventuele klachten of blessures, om zo de juiste resultaten... te behalen.lees verder
P Heijne
P Heijne
13:56 22 Jun 21
Er wordt goed geluisterd naar de wensen van de klant! Dat heb ik als zeer fijn ervaren!
geena de hoop
geena de hoop
15:32 08 Jun 21
Zeer tevreden! Gerard houdt de trainingen leuk en uitdagend. Van progressie is zeker te spreken en Gerard is altijd in... staat je te motiveren als het wat minder gaat. Ik raad FitBewust Personal Coaching iedereen aan, top trainer!lees verder
Jasper Hulshoff
Jasper Hulshoff
15:58 20 Mar 21
Gerard heeft mij in de afgelopen maanden heel goed begeleid. We hebben vooraf mijn trainingsdoelen doorgesproken en... zijn daarna aan de slag gegaan. Doordat hij met verschillende trainingsschema’s op maat werkt, blijven de trainingen afwisselend en ligt de focus steeds op jouw doelen. Ik heb daardoor snelle vooruitgang geboekt. Gerard is heel professioneel en serieus met zijn werk bezig. Grote aanrader!lees verder
Ronald Zwart
Ronald Zwart
14:09 11 Mar 21
Via via in augustus 2020 in contact gekomen met Gerard. Na een (fijn)intake gesprek en 4 introductiesessies, was het... voor mij al snel duidelijk....doorgaan met Gerard als "mijn" personal trainer, een professional, gezellig en wanneer nodig streng:) Gekozen voor een traject...2 sessies per week en omdat ik door zijn coaching, opmaat gemaakte schema's en zeker ook de lage drempel van Personal Gym, inmiddels aan een tweede traject begonnen. Fantastisch is het de laatste weken tijdens de lockdown, dat Gerard en Personal Gym alles uit de kast halen om je te laten trainen met de huidige maatregelen....de ene keer in de tent bij de gym in Heemskerk en de andere keer in de duinen van Heemskerk, trainingsschema wordt aangepast enz.....kortom geweldiglees verder
Linda van Hooff
Linda van Hooff
00:40 08 Mar 21
Na een tijdje niet gesport te hebben besloot ik om personal training te volgen bij Gerard. Zelf vond ik het altijd een... beetje spannend om naar een sportschool te gaan, maar meer omdat ik geen idee had wat ik nou precies moest doen met al die apparaten. Na een fijn intake gesprek met Gerard besloot ik iedere week één op één training te volgen. Gerard leerde mij dat mijn eigen lichaam instaat is om ook te trainen zonder al die apparaten. Met gewichten en elastieken kom je namelijk al een heel eind. Ook leerde hij mij hoe je bepaalde apparaten moest gebruiken.De communicatie verliep vanaf dag 1 al goed. En ondanks de corona tijd kun je nog steeds fijn trainen. Of het nou buiten is of in een tent, er is vanalles mogelijk. De trainingen zijn professioneel en als je iets verkeerd uitvoert, wordt je hier gelijk op gecorrigeerd. Naast dat het hele goede trainingen zijn, is er altijd tijd voor een gezellig gesprek (ja ook als je buitenadem oefeningen aan het doen bent). Bij progressie ging je weer een stapje verder en Gerard geeft je ook echt het gevoel dat je het kan en dat je wat heb gepresteerd. Als het soms even tegen zit, sleept hij je erdoorheen en geeft een goede motivatie als coach.Zeker een aanrader! Ook voor als je wat onzeker bent over sporten en sportscholen. Dankzij mijn trainingen weet ik nu wat ik kan en vind ik het niet meer spannend. Bedankt Gerard! Je bent een topper 🙂lees verder
Selina Lanson
Selina Lanson
18:29 05 Mar 20
Als je op zoek bent naar een ervaren, professionele personal trainer met oog voor jouw persoonlijke doelen en behoeften... dan ben je bij Fitbewust Personal Coaching aan het goede adres!Gerard is een top trainer, die altijd zorgt voor een uitdagende en afwisselende training. Iedere training is even leuk met ruimte voor humor, maar altijd gefocust op de juiste technieken en je doelen. Zie je het even niet zitten, dan is Gerard daar om je te motiveren. Ook de begeleiding bij het veranderen van je levensstijl (eetgewoonten) is echt een aanrader! Ook hier denkt Gerard echt fantastisch met je mee en weet je iedere keer weer te motiveren om het beste uit jezelf te halen.Kortom, twijfel niet langer en maak een afspraak met Gerard. Je zult er geen spijt van krijgen!lees verder
Meer beoordelingen
js_loader


Geïnteresseerd?

Personal training in Heemskerk of Beverwijk

Ben jij toe aan personal training in Heemskerk of Beverwijk? Bij FitBewust Personal Coaching zit je dan op de juiste plek voor een personal trainer.

Wil je mijn hulp of advies of wil je mij inhuren voor groepslessen? Ga dan naar de contactpagina en stuur mij een bericht! Bellen of mailen mag natuurlijk ook!

Scroll naar boven